На основу члана 19. став 2. тачка 2) Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 ― СУС и „Службени гласник РС”, број 30/10), члана 2. став 1. тачка 2) Уредбе о ближим условима и мерилима за утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба избеглица („Службени гласник РС”, број 58/11)(у даљем тексту: Уредба) и Правилника о начину и критеријумима за избор закупаца стамбених објеката број: 110-4/22-01/1 од 21.02.2022. године, Комисија за избор корисника стамбених јединица путем закупа у стамбеном објекту на кп.бр. 2359/2 КО Петровац на Млави у Петровцу на Млави, именована решењем Председника општине Петровац на Млави број: 360-1/22-01/1 од 28. 01. 2022. године (у даљем тексту: Комисија), дана 11. априла 2022. године, расписује: Јавни позив за давање у закуп на одређено време са могућношћу куповине једне стамбене јединице на кп.бр. 2359/2 КО Петровац на Млави у Улици Крајишка број 15

Јавни позив

Образац пријаве на јавни позив

Изјава о имовини

Коначна листа кандидата