Република Србија
Општина Петровац на Млави
Општинска управа
Одељење за имовинско правне послове привреду и друштвене делатности
Број: 320-86/16-01
Датум: 22.08.2016. године
Петровац на Млави

ЈАВНИ ПОЗИВ

(ИЗМЕНА И ДОПУНА ЈАВНОГ ПОЗИВА ОД 20.07.2016. год.)

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ

Преузмите документ

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ ВЛАСНИШТВА НА ИНФРАСТРУКТУРИ, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ
(ФОРМУЛАР)

Преузмите документ

 

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Петровац на Млави

Општинска управа

Одељење имовинско правне послове

привреду и друштвене делатности

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Број: 320 –86/16 – 01

Датум: 20.07. 2016. године

Петровац на Млави