Основни услови конкурса:

 • тип организације – цркве и верске заједнице;
 • формални услови – Удружење односно Цркве и верске заједнице морају бити регистроване у складу са чланом 17. и 18. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС”, бр. 36/2006); циљеви програма/пројекта морају се према статутарним одредбама остваривати у области у којој се програм реализује; удружење не сме бити у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.
 • посебни условиобрасци пројекта морају бити попуњени искључиво електронским путем, односно обрасци попуњавани ручно неће бити узети у разматрање.

Структура буџета пројекта и висина прихватљивих трошкова – трошкови морају бити неопходни за извођење пројекта и представљати стварне трошкове носилаца пројекта или њихових партнера током реализације пројекта; евидентирани у обрачунима или пореским документима носиоца пројекта или његових партнера; препознатљиви и проверљиви и подржани оригиналном документацијом.

Табела структуре буџета и висине буџетских категорија – подела трошкова према буџетској категорији – људски ресурси, тј. лица ангажована током целокупног трајања пројекта и проценат трошкова намењених овој категорији, трошкови за пројектне активности, тј. оперативни трошкови за пројектне активности – путни трошкови, трошкови за превоз, трошкови за набавку опреме, материјалних средстава, прибора и другог материјала за учеснике активности и проценат трошкова намењених овој категорији, трошкови локалне канцеларије који настају реализацијом пројекта, тј. режијски трошкови (телефон, интернет, струја, комуналије и сл. тако да одговарају сразмери коришћења поменутих ресурса за потребе пројекта), остали трошкови, услуге (штампање материјала, евалуација пројекта, конференције и семинари, промотивне активности, банкарске провизије и сл.).

Износ средстава – Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма цркава и верских заједница је 1.000.000,00 динара, програм 13, економска класификација 481000, позиција 108, функц. класиф. 840.

Критеријуми за вредновање предлога пројеката:

 1. Предложени програм/пројекат требало би да у погледу квалитета, садржине и природе испуњава следеће критеријуме:
 • законитост и ефикасност коришћења средстава;
 • капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта;
 • адекватно партнерство – уколико се конкурсом жели утврдити обавеза партнерства;
 • релевантност програма или пројекта за остваривање јавног интереса дефинисаног конкурсом;
 • усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и циљном групом;
 • разрађеност и изводљивост плана реализације програма/пројекта, остваривост планираних резултата и мерљивост индикатора;
 • развојна, институционална и финансијска одрживост предложеног програма/пројекта;
 • значај промене која се очекује након примене пројекта;
 • економска оправданост предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;
 • промоција, тј. публицитет који се огледа у начину информисања циљне групе и шире јавности о програму или пројекту.
 1. При одобравању, приоритет имају програми/пројекти који су структурне и развојне природе.
 2. Одобрени програми/пројекти финансирају се у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Општине Петровац на Млави постигну намеравани резултати.
 3. Одобрени програми/пројекти финансирају се преношењем средстава на посебан наменски рачун код Управе за трезор.
 4. Програми се финансирају једнократно или у ратама, у зависности од временског распона за реализацију програма/пројекта.
 5. Носилац програма/пројекта може поднети један предлог програмâ/пројеката по овом јавном конкурсу.
 6. Са предлагачем одобреног програма/пројекта Оптина Петровац на Млави закључује уговор у складу са Законом о удружењима и Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Рокови и начин пријављивања на конкурс подразумевају следеће:

 • информације о начину пријављивања – Потписан, печатиран и одштампан Образац 1 пријава на конкурс, Образац 2 предлог пројекта, Образац 3  буџет пројекта и Образац 4 наративни приказ буџета, достављају се у затвореној коверти са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА, ЗА 2021. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ”   и истакнутим називом подносиоц