На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Петровац на Млави за 2015. годину, од 29. априла 2015. године, претходне сагласности Министарства пољопривреде заштите животне средине, бр. 320-00-03016/2015-09 од 12. 05. 2015. године, и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави, број 06-25/15-02-7 од 29. 05. 2015. године, општина Петровац на Млави и Аграрни фонд Општине,

расписују

Ј А В Н И К О Н К У Р С
за остваривање права на подстицаје за пчеларство на подручју општине Петровац на Млави за 2015. годину

Предмет Конкурса:
Избор корисника средстава за остваривање права на подстицаје, у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Петровац на Млави за 2015. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пчеларства на подручју општине Петровац на Млави.
У Финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде општине Петровац на Млави за 2015. годину, за ову врсту субвенције, опредељена су средства на позицији 451, а у Програму рада Фонда за 2015. годину, у Програму подршке …., редни број 6 (шест) субвенције, износ од укупно 300.000 динара.

Општи и посебни услови:

1. Право на остваривање подстицаја из тачке 1. овог Конкурса, имају удружења пчелара, регистрованих на подручју општине Петровац на Млави, која имају минимум 5 регистрованих пчелињака.
2. Средства за остваривање права на подстицаје се додељују за куповину – набавку лекова у циљу обављања превентиве против заразних болести пчела.
3. Потребно је да је Друштво регистровано у Агенцији за привредне регистре.
4. Потребно је да Друштво има утврђен и усвојен Програм рада за 2015. годину и одлуку о усвајању истог од надлежног органа Друштва.

Потребна документација:
1. Пријава на конкурс,
2. Доказ о регистрацији у Агенцији за привредне регистре,
3. Кратак опис програма за заштиту пчелињака од заразних болести,
4. Одлука надлежног органа удружења о усвајању програма рада Друштва
за текућу годину – копија,
5. Доказ о регистрацији удружења на подручју општине Петровац на
Млави (доказ оупису у регистар код надлежног органа) – копија,
6. Доказ о броју регистрованих пчелињака, оверен печатом и потписом
овлашћеног лица за заступање Друштва.
Текст Јавног конкурса је објављен у листу „Реч народа“, дана 07. 07. 2015. године, на огласним таблама Општине и Фонда, и на интернет страницама Општине и Фонда www.petrovacnamlavi.rs www.agrarnifond-petrovacnamlavi.org.rs и исти остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Напомена:
Пријава са траженом документацијом на Конкурс, се доставља поштом или лично, на адресу Аграрни фонд Општине, Српских владара 163, 12300 Петровац на Млави,
Образац пријаве се може преузети лично, у канцеларији Фонда од 08-14 сати, или са интернет страница Фонда и Општине.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Пријаве на Јавни конкурс достављати до 16. 07. 2015. године.
Након истека рока за конкурисање и утврђивања испуњености услова за оставаривање права на подстицаје, Аграрни фонд Општине ће са корисницима закључити уговоре о регулисању међусобних права и обавеза.

Број: 163 / 2015
Датум : 30. 06. 2015. године
Петровац на Млави

Комисија
спровођење Јавних конкурса и Огласа
Председник,
инж.агрономије, Добрица Илић

(Оглас је објављен у листу “Реч народа” 07.07.2015.)