На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),

            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је

O  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

KЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

1. Подаци о јавном предузећу:

            Предузеће послује под пословним именом: Комунално јавно предузећe”Извор” Петровац на Млави.         

            Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Бате Булића бб 12300 Петровац на Млави.

            ПИБ: 101585231

            Матични број: 07160658

            Претежна шифра делатности је 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

            Директор Комуналног јавног предузећа”Извор” Петровац на Млави, чији је оснивач општина Петровац на Млави.

3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду (”Службени гласник РС”,бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:

            -да је пунолетан и пословно способан;

            -да је држављанин Републике Србије;

            -да има најмање вишу школску спрему правног или економског смера, финансијске или техничке струке;

           

            -да има најмање 4 године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање 6 година на руководећим положајима. Под руководећим положајем подразумева се место директора, финсијског директора, комерцијалног директора или техничког директора ;

           

            -да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано ово јавно предузеће;

           

            -да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;

           

            -да није члан органа политичке странке, односно д