На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),

            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је

O  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

KЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

1. Подаци о јавном предузећу:

            Предузеће послује под пословним именом: Комунално јавно предузећe”Извор” Петровац на Млави.         

            Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Бате Булића бб 12300 Петровац на Млави.

            ПИБ: 101585231

            Матични број: 07160658

            Претежна шифра делатности је 3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

            Директор Комуналног јавног предузећа”Извор” Петровац на Млави, чији је оснивач општина Петровац на Млави.

3. Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду (”Службени гласник РС”,бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:

            -да је пунолетан и пословно способан;

            -да је држављанин Републике Србије;

            -да има најмање вишу школску спрему правног или економског смера, финансијске или техничке струке;

           

            -да има најмање 4 године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање 6 година на руководећим положајима. Под руководећим положајем подразумева се место директора, финсијског директора, комерцијалног директора или техничког директора ;

           

            -да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано ово јавно предузеће;

           

            -да поседује стручне, организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;

           

            -да није члан органа политичке странке, односно да није одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

           

            – да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности које га чини неподобним за обављање послова директора;

           

            -да му није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

4. Мандат и место рада:

            Директор се именује на мандатни период од 4 године и заснива радни однос на одређено време. Место рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа.

5. У изборном поступку, усменим разговором пред Комисијом, проверава се код свих кандидата који испуњавају услове: стручна оспособљеност за обављање функције, поседовање знања из области које су од значаја за обављање функције директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, организационих способности и вештина неопходних за успешно обављање функције директора.

6. Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном конкурсу у ”Службеном гласнику Републике Србије”.

            Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије одбачене.

7. Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање  директора су:

            -Иван Миленковић, дипл.економиста, председник комисије, моб.тел. 064/8679819064/8679819

            -Mилица Марковић, дипл. правник, секретар Комисије, моб.тел. 062/8691389062/8691389

8. Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Петровац на Млави, а на адресу:

Општинска управа општине Петровац на Млави

-за Комисију за именовања-

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави

или преко писарнице Општинске управе општине Петровац на Млави.

9. Уз пријаву кандидати подносе:

            -радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на њима, као и сопствени концепт – програм развоја и повећања добити Комуналног јавног предузећа”Извор” Петровац на Млави, у наредном периоду

            -извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

            -уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);

            -доказ о општој здравстеној способности (лекарску потврду – уверење);

            -доказ о стручној спреми;

            -доказ о радном искуству;

            -радна књижица;

            -доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора;

           

            -писана изјава, оверена од стране Општинске управе, да лице које конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

Оглас о јавном конкурсу је објављен у „Сл гласнику РС“ бр. 88 од 25.08.2014. од када почиње да тече рок од 15 дана за подношење пријава на конкурс.
      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ