ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

///ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник РС“,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави („Службени гласник општине Петровац на Млави“,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),

            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је

О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

1.Подаци о јавном предузећу:

            Предузеће послује под пословним именом: Jавно комунално предузећe“Паркинг сервис“ Петровац на Млави.        

            Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Вељка Дугошевића 23   12300 Петровац на Млави.

            ПИБ: 104562397

            Матични број: 20172223

            Претежна шифра делатности је 5221 – Услуге делатности у копненом саобраћају.

2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

            Директор Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Петровац на Млави, чији је оснивач општина Петровац на Млави.

3.Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник РС“,бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:

            -да је пунолетан и пословно способан;

            -да је држављанин Републике Србије;

            -да има најмање завршен VI степен стручне спреме;

           

            -да има најмање 3 године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање једну годину на руководећим положајима;        

           

            -да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано ово јавно предузеће;

           

            -да поседује стручне,организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;

           

            -да није члан органа политичке странке,односно да ну је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

           

            – да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности које га чини неподобним за обављање послова директора;

           

            -да му није изречена мера безбедности забрана обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа.

4.Мандат и место рада:

            Директор се именује на мандатни период од 4 године и заснива радни однос на одређено време. Место рада је у Петровцу на Млави на адреси јавног предузећа.

5.У изборном поступку,усменим разговором пред Комисијом,проверава се код свих кандидата који испуњавају услове:стручна оспособљеност за обављање функције,поседовање знања из области које су од значаја за обављање функције директора овог јавног предузећа и поседовање стручних, организационих способности и вештина неопходних за успешно обављање функције директора.

6.Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се у року од 15 дана од дана објављивања овог Огласа о јавном конкурсу у “Службеном гласнику Републике Србије“.

            Неблаговремене,непотпуне и неразумљиве неће се узимати у разматрање тј. биће закључком Комисије одбачене.

7.Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање  директора су:

            -Иван Миленковић, дипл.економиста, председник комисије, моб.тел. 064/8679819064/8679819

            -Mилица Марковић, дипл. правник, секретар Комисије, моб.тел. 062/8691389062/8691389

8.Пријаве на конкурс се подносе Комисији за именовања директора јавних предузећа чији је оснивач општина Петровац на Млави,а на адресу:

Општинска управа општине Петровац на Млави

-за Комисију за именовања-

ул.Српских владара број 165  12300 Петровац на Млави

или преко писарнице Општинске управе општине Петровац на Млави.

9.Уз пријаву кандидати подносе:

            -радну биографију уз посебан осврт  на функције које је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на њима,као и сопствени концепт – програм развоја и повећања добити Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“Петровац на Млави, у наредном периоду

            -извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија);

            -уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија);

            -доказ о општој здравстеној способности (лекарску потврду – уверење);

            -доказ о стручној спреми;

            -доказ о радном искуству;

            -радна књижица;

            -доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора;

           

            -писана изјава, оверена од стране Општинске управе, да лице које конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

Оглас о јавном конкурсу је објављен у „Сл гласнику РС“ бр. 88 од 25.08.2014. од када почиње да тече рок од 15 дана за подношење пријава на конкурс.
      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

2014-08-26T12:12:34+02:00