На основу члана 29. Закона о јавним предузећима (”Службени гласник РС”,119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,129/07) и члана 20. Статута општине Петровац на Млави (“Службени гласник општине Петровац на Млави”,бр. 2/13-пречишћени текст, 5/08 и 9/12),

            Скупштина општине Петровац на Млави, на седници одржаној 08.08.2014.године, донела је

О  Г  Л  А  С

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛКОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

1.Подаци о јавном предузећу:

            Предузеће послује под пословним именом: Jавно комунално предузећe”Паркинг сервис” Петровац на Млави.        

            Седиште предузећа је у Петровцу на Млави, улица Вељка Дугошевића 23   12300 Петровац на Млави.

            ПИБ: 104562397

            Матични број: 20172223

            Претежна шифра делатности је 5221 – Услуге делатности у копненом саобраћају.

2.Јавни конкурс се спроводи за радно место:

            Директор Jавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Петровац на Млави, чији је оснивач општина Петровац на Млави.

3.Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који осим општих услова прописаних Законом о раду (”Службени гласник РС”,бр.24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), испуњавају и следеће посебне услове:

            -да је пунолетан и пословно способан;

            -да је држављанин Републике Србије;

            -да има најмање завршен VI степен стручне спреме;

           

            -да има најмање 3 године радног искуства у струци или на пословима за које је основано предузеће и најмање једну годину на руководећим положајима;        

           

            -да је стручњак у области из које је делатност од општег интереса за чије је обављање основано ово јавно предузеће;

           

            -да поседује стручне,организационе и друге способности неопходне за успешно организовање и обављање функције;