РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Општинска управа

Одељење за урбанизам, планирање и развој

Датум: 25 04. 2018. године

Број: 350-308/18-01

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам Општинске управе општине Петровац на Млави,

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

1.На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбене зграде на кп. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави. Подносилац захтева (инвеститор) је Виолета Вујчић, „Вујчић градња“ П.Р Велики Поповац, а обрађивач урбанистичког пројекта  „URBING PRO“ д.о.о Смедерево.

  1. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу- Одељењу за урбанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, путем писарнице Општинске управе.
  2. Лица овлашћена од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације су Сузана Милошевић и Никола Стојановић (први спрат, канцеларија бр.30).
  3. Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана у периоду од 26.04.2018. до 03.05.2018. године у просторијама Општинске управе општине Петровац на Млави, на првом спрату у канцеларији бр 30, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова.
  4. Текст, графичке и остале прилоге можете погледати ОВДЕ или на званичном сајту општине Петровац на Млави: www.petrovacnamlavi.rs