• РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  • ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  • Општинска управа
  • Одељење за урбанизам, планирање и развој
  • Датум: 16. 05. 2018. године
  • Број: 350-418/18-01

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам Општинске управе општине Петровац на Млави,

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу стамбене зграде за колективно становање на кп,бр.783 и кп.бр.771 на десној обали Млаве, а између улица Народног фронта (кп.бр.775/1) и улице кп.бр.784/1, све у КО Петровац, општина Петровац на Млави.

  1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбене зграде за колективно становање на кп,бр.783 и кп.бр.771 на десној обали Млаве, а између улица Народног фронта (кп.бр.775/1) и улице кп.бр.784/1, све у КО Петровац, општина Петровац на Млави.Подносилац захтева (инвеститор) је „Европа Комерц“ ул. Млавска бр.68 из Петровца на Млави, а обрађивач урбанистичког пројекта  „ИНФОПЛАН“ д.о.о Аранђеловац.
  2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу- Одељењу за урбанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, путем писарнице Општинске управе.
  3. Лица овлашћена од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације су Сузана Милошевић и Никола Стојановић (први спрат, канцеларија бр.30).
  4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана у периоду од 18.05.2018. до 24.05.2018. године у просторијама Општинске управе општине Петровац на Млави, на првом спрату у канцеларији бр 30, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова.
  5. Текст, графичке и остале прилоге можете погледати на сајту општине Петровац на Млави: www.petrovacnamlavi.rs

Комплетан урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ