• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Одељење за Урбанизам, планирање и развој
  • Број: 350-169/18-01
  • Датум: 22.03.2019.

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам Општинске управе општине Петровац на Млави,

                                                                                 О Г Л А Ш А В А

                                      ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу, доградњу и реконструкцију ТС 110/35 kV Петровац, прикључка на државни пут IIa реда бр. 161 и приступне саобраћајнице, насеље Каменово, општина Петровац на Млави

  1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу, доградњу и реконструкцију ТС 110/35 kV Петровац, прикључка на државни пут IIa реда бр. 161 и приступне саобраћајнице, насеље Каменово, општина Петровац на Млави.

Подносилац захтева (инвеститор) је ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА,  д.о.о. БЕОГРАД, Масарикова 1-3, Београд. Пројектант: КОДАР ЕНЕРГОМОНТАЖА д.о.о. БЕОГРАД Аутопут за Загреб 22, Београд.

Oбрађивач урбанистичког пројекта  „ИНФОПЛАН“ Д.О.О. – АРАНЂЕЛОВАЦ за планирање, пројектовање, АОП и инжењеринг, Краља Петра I бр. 29, Аранђеловац.

  1. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу- Одељењу за урбанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, путем писарнице Општинске управе.
  2. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Дејан Траиловић (приземље, канцеларија бр.6).
  3. Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана у периоду од 25.03.2019. до 31.03.2019. године у просторијама Општинске управе општине Петровац на Млави, на првом спрату у Малој сали, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова
  4. Текст, графичке и остале прилоге можете погледати на сајту општине Петровац на Млави – ОВДЕ