Република Србија
Општина Петровац на Млави
Општинска управа

– Одељење за урбанизам, планирање и развој –

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019 и 37/2019-и др.закон и 9/2020 и 52/2021) и чл. 55-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19), оглашава:

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ ОБЈЕКТА –
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – ВРТИЋ , СПРАТНОСТИ П+1, НА кп.бр. 2142/20 КО Петровац на Млави У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу јавног објекта – предшколске установе – вртић , спратности П+1, на кп.бр. 2142/20 КО Петровац на Млави у Петровцу на Млави (у даљем тексту УП ВРТИЋ) , израђен од стране „BIRO ZA PLANIRANJE , PROJEKTOVANJE I INŽENJERING „URBIS“, Светог Саве 17, Шид, се може остварити сваког радног дана у периоду од 7 (седам) дана, почев од 07. октобра 2021. године до 13. октобра 2021. године, у канцеларијама број 7. и број 30. и у Малој сали Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165 у Петровцу на Млави, у времену од 10:00 до 13:00 часова.

УП ВРТИЋ са пратећом документацијом биће доступни на увид заинтересованој јавности и у дигиталној форми на званичној интернет страници Општине Петровац на Млави (линк: https://www.petrovacnamlavi.rs/obavestenja/oglasi/) и у НИД Компанија Новости а.д. Београд Сва заинтересована правна и физичка лица могу извршити увид у изложени УП ВРТИЋ, ставити примедбе и дати сугестије на исти. Примедбе се предају искључиво у писаној форми преко писарнице Општинске управе Петровац на Млави (писарница – канцеларија број 5.) до окончања јавне презентације, односно закључно са средом 13.октобар 2021. године до 15:00 часова, насловљено на Одељење за урбанизам, планирање и развој, Општинске управе Општине Петровац на Млави. Неуредне и неблаговремене примедбе се неће разматрати.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове општине Петровац на Млави на којој ће се расправљати о пристиглим примедбама у току јавне презентације одржаће се у петак 15. октобра 2021. године у великој сали Скупштине општине Петровац на Млави, ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави са почетком у 11:00 часова. На јавној седници подносиоци примедби на УП ВРТИЋ могу своје примедбе образложити пред Комисијом за планове и обрађивачем УП ВРТИЋ.


Комплетан документ можете погледати или преузети ОВДЕ


Миљење за паркинг простор Саобраћајне инспекције

Обавештење Сектора за ванредне ситуације