Годишљи програм (табеларно)

 Сагласност министарства