Решење о избору директних корисника који учествују у спровођењу мера енергетске санације


Правилник о суфинансирању мера енергетске санације

Решење о образовању комисије

Решење о допуни решења о образовању комисије

Решење о именовању руководиоца програма

Одлука о расписивању јавног позива -привредни субјекти

 


 

– Расписан Јавни конкурс за привредне субјекте –

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 04.06.2022. године.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон +38 64 86-79-863, +38 64 86-79-821, е-mail: tanja@petrovacnamlavi.rs и pr@petrovacnamlavi.rs .

Јавни позив са детаљима конкурса, критеријуме, као и целокупну конкурсну документацију (word ili pdf) можете преузети са линкова у наставку:

Јавни конкурс-привредни субјекти

Прилог 1-Пријавни образац-привредни субјекти

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог 1-Пријавни образац-привредни субјекти

Прилог-2-Изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог-2-Изјава

Прилог 3 – Изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 3 – Изјава

Прилог 4-Критеријуми

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог 4-Критеријуми

  Појашњење начина формирања цене за сваку од мера

Листа превредних субјеката који учествују у спровођењу мера


 

– Расписан Јавни конкурс за домаћинства, станове и стамбене заједнице –

 

Јавни конкурс за грађане

Одлука о расписивању јавног позива

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 1 домаћинства

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог 1А стамбене заједнице

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-уПрилог 2 са привредним субјектима

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 3 изјава

Microsoft Word: Edit Documents – Апликације на Google Play-у Прилог 4 критеријуми

Закључак о продужетку рока јавног конкурса

Прелиминарна ранг листа

Исправка прелиминарне ранг листе породичних кућа, станова и стамбених зграда

Коначна ранг листа крајњих корисника

На Коначну листу, подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији за реализацију мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији општине Петровац на Млави у року од 8 (осам) дана од дана њеног објављивања у складу са чланом 27 став 12 Правилника.

Комисија је дужна да одлучи по приговорима на Коначну листу у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Коначна листа се објављује на огласној табли општине и званичној интернет страници општине Петровац на Млави.

Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима, у складу са чланом 27  став 14 Правилника, донеће Општинско веће општине Петровац на Млави.  

Приговор се подноси у писарници општинске управе Петровац на Млави канцеларија бр 5.


 

 

НАПОМЕНА: У тексту Јавног конкурса у одељку V налази се ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА коју је неопходно поднети уз пријаву на јавни конкурс за домаћинства и за стамбене заједнице. Под тачком 6) у делу који се односи на пријаву коју подносе домаћинства потребно је приложити Изјаву о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата или очитаном личном картом, која се оверава код нотара.

 

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде – HE ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Петровац на Млави, или препоручено поштом на адресу:

Општина Петровац на Млави, Улица Српских владара број 165, 12300 Петровац на Млави – Комисија за реализацију мера енергетске санације.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефоне:

+381 64 86-79-863, +381 64 86-79-821, у периоду од 07:00 – 15:00 електронска адр