На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

Образложење
У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-73/16-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до техничке омашке приликом састављања у спецификацији добара, на начин како је то напред описано, те је у складу са ЗЈН, Конкурсном документацијом и објављеним јавним позивом извршена измена конкурсне документације. Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни наручиоца.
Нови текст спецификације и то образаца:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
и
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

са упутсвом како да се попуни дат у прилогу је саставни део конкурсне докуентције и понуђачи су дужни да своју понуду искажу у складу са њим.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ