Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности

/, Огласи/Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности

Додела средстава намењених економском оснаживању породица интерно расељених лица, кроз доходовне активности

На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) , наручилац мења и допуњује конкурсну документацију коју можете преузети на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

Образложење
У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-73/16-02, комисија Наручиоца констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до техничке омашке приликом састављања у спецификацији добара, на начин како је то напред описано, те је у складу са ЗЈН, Конкурсном документацијом и објављеним јавним позивом извршена измена конкурсне документације. Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних набавки и интернет страни наручиоца.
Нови текст спецификације и то образаца:

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
и
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

са упутсвом како да се попуни дат у прилогу је саставни део конкурсне докуентције и понуђачи су дужни да своју понуду искажу у складу са њим.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2016-09-02T07:10:07+02:00