Обавештавамо грађане, да је Министарство за бригу о селу расписало Јавни конкурс за  доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину, за који је из буџета Републике Србије издвојено 500.000.000,00 динара. Сеоска кућа са окућницом, за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу, може да се налази на територији свих насељених места Републике Србије, изузев у градским и општинским седиштима и приградским насељима. Право конкурисања имају:

  • Млади пољопривредник/ца у смислу Програма је физичко лице старости до 45 година живота, које није у брачној заједници, живи на селу и  бави се пољопривредом.
  • Брачним паром у смислу Програма сматра се брачна заједница супружника, односно заједница живота жене и мушкарца, која је уређена Породичним законом („Службени гласник РС“, бр. 18/05, 72/11–др. закон и 6/15).
  • Ванбрачним партнерима у смислу Програма сматрају се мушкарац и жена који се налазе у ванбрачној заједници. Ванбрачна заједница је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема брачних сметњи, уређена Породичним законом.
  • Самохрани родитељ у смислу Програма је родитељ који сам врши родитељско право јер je други родитељ непознат или је други родитељ умро или је потпуно лишен родитељског права, односно пословне способности, а све у складу са Породичним законом. Самохраним родитељем се такође сматра родитељ који самостално врши родитељско право на основу одлуке суда или споразума о самосталном вршењу родитељског права.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом износи 1.200.000,00 динара. Укупна вредност сеоске куће са окућницом не може бити већа од 1.200.000,00 динара. Министарство за бригу о селу (у даљeм тексту: Министарство) додељује бесповратна средства за целокупни износ процењене тржишне вредности непокретности, утврђен у обрасцу пријаве од стране јединице локалне самоуправе, а са којом се продавац сагласио у оквиру изјаве која се прилаже са конкурсном документацијом. Тржишну вредност сеоске куће са окућницом утврђује јединица локалне самоуправе у сарадњи са надлежним пореским органом и надлежним органом за геодетске послове. Бесповратна средства ће се додељивати по редоследу поднетих пријава, до утрошка буџетских средстава, а најкасније до 1.11.2022. године.

Детаљније о конкурсу можете наћи на следећем линку  https://mbs.gov.rs/konkursi.php

Такође, све информације и помоћ у попуњавању образаца можете добити у канцеларији број 25, у згради општинске управе општине Петровац на Млави, сваког радног дана у периоду од 07-15 часова.

Како до куће у 6 корака