На основу члана 21,22,23 и 26 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Петровац на Млави (« Сл. Гласник општине Петровац на Млави» бр. 7/14), и Закључка Општинског већа општине Петровац на Млави о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора који се налази у насељу Рановац бр. 06-14/16-02-14 од 03.06.2016. године, Комисија за спровођење огласа Општине Петровац на Млави, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У НАСЕЉУ РАНОВАЦ

I

Даје се у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, пословни простор који се налази у згради некадашње земљорадничке задруге у насељу Рановац на кп. бр. 11366 КО Рановац, који се састоји од локала површине 20 м² за обављање послова матичне службе у сточарству.
Почетна цена за добијање у закуп је 16 евра месечно (0,8 евра по м² за пословни простор).

II

Будући закупац ће наведену закупнину уплаћивати до 5-ог у месецу за претходни месец, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке РС (у супротном ће тећи отказни рок) на уплатни рачун општине Петровац на Млави, који се прибавља у Одељењу за финансије и буџет општине Петровац на Млави.

III

Понуда мора да садржи: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, назнаку за који се пословни простор доставља понуда као и:
– за физичка лица: име и презиме, адресу, фотокопију личне карте и јединствени матични број грађана, изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из огласа која мора бити потписана;
– за предузетника: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из огласа, која мора бити потписана и оверена печатом;
– за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде, изјава подносиоца понуде да прихвата све услове из огласа, која мора бити потписана и оверена печатом;
Понуђени износ закупнине мора бити исти или већи од почетног износа закупнине уз назнаку за који се пословни простор доставља понуда.
Уз понуду се доставља доказ о уплати гарантног износа од 3.000,00 динара на рачун који се прибавља у писарници општинске управе (канцеларија број 5 ).
Учеснику који не добије пословни простор гарантни износ се враћа.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу СО Петровац на Млави «Комисији за спровођење огласа» са позивом на број огласа, поштом или непосредно у писарници Општинске управе (канц.бр.5)
Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања на огласној табли СО Петровац на Млави, МЗ Рановац и средствима локалног јавног информисања.
Јавно отварање понуда обавиће се 18.07.2016. год. у 11 часова у малој сали СО Петровац на Млави.

IV

У року од 30 дана од дана правоснажности решења о давању у закуп пословног простора закључује се уговор са лицем коме се пословни простор даје у закуп.
Закупац не сме добијени пословни простор издати у подзакуп.
Ако лице коме се пословни простор даје у закуп у року из става 1. не закључи уговор Општинско веће општине Петровац на Млави поништиће решење и то лице губи право на уплаћени гарантни износ.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

БРОЈ: 06 -14/16-02-14
ДАНА: 15.06.2016. год
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ