БРОЈ: 06 -31/16-02-4
ДАНА: 15.08.2016. год
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ЗГРАДИ „ИНВЕСТ ЕКСПОРТА“ У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 

I

Даје се у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година, рачунајући од дана закључења уговора о закупу, пословни простор који се налази у згради „Инвест Експорта“ у Петровцу на кп. бр. 5942/1 КО Петровац (бивше просторије радио Петровца), површине 176,64 м².
Пословни простор се издаје у закуп ради обављања делатности производње и емитовања радио и телевизијског програма.
Почетна цена за добијање у закуп је 70,65 евра месечно (0,4 евра по м² месечно) у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке РС на дан уплате. У цену закупа нису урачунати трошкови одржавања пословног простора, трошкови грејања, потрошња електричне енергије, воде, изношење смећа, ПТТ услуге као и остали трошкови које је дужан будући закупац да сноси.