Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави за 2022. годину. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину2021-12-27T08:48:42+01:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину

Годишњи програм за 2021. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину2021-05-11T10:51:55+02:00