Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави за 2022. годину. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2022. годину2021-12-27T08:48:42+01:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину

Годишњи програм за 2021. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2021. годину2021-05-11T10:51:55+02:00

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину

Годишњи програм за 2020. годину Сагласност министарства на Годишњи план за 2020. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-06-03T11:10:06+02:00

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави Одлука о измени Одлуке о социјалној заштити општине Петровац на Млави

Одлука о социјалној заштити општине Петровац на Млави2020-02-24T08:17:34+01:00

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину

Поштовани грађани општине Петровац на Млави, имajући у виду знaчaj jaвнoг диjaлoгa o упрaвљaњу jaвним финaнсиjaмa, зaдoвoљствo нам je дa вaм прeдстaвимо Грaђaнски вoдич крoз буџeт општине Петровац на Млави. С oбзирoм дa сe нajвeћи дeo буџeтских срeдстaвa прикупљa крoз нaплaту пoрeзa, нaшa je oбaвeзa дa грaђaнимa нa jeднoстaвaн и рaзумљив нaчин пружимo свe рaспoлoживe [...]

Грађански водич кроз Одлуку о буџету општине Петровац на Млави за 2020. годину2020-01-08T14:27:27+01:00