На интернет страници Агенције можете наћи најновије информације у вези са поступањима за време ванредног стања:

На линку https://www.apr.gov.rs/vesti.2428.html?newsId=3095 налази се следећа информација:

Примена рокова у поступцима регистрације за време ванредног стања

У складу са одредбом члана 2. став 1. Уредбе о примени рокова у управним поступцима („Службени гласник РС”, број 41/20), која је ступила на снагу дана 24. марта 2020. године, за време ванредног стања у Републици Србији странке не могу сносити последице непоступања у законом прописаним роковима, па ће се ова одредба узимати у обзир и приликом оцене благовремености регистрационих пријава, жалби и других правних лекова.

Као што је познато, до престанка ванредног стања корисницима су у Агенцији за привредне регистре доступни онлајн еСервиси за регистрацију оснивања предузетника, једночланог и вишечланог ДОО-а, као и за регистрацију уговора о финансијском лизингу, али и Централна евиденција обједињених процедура за грађевинске дозволе, Посебан информациони систем за достављање електронских финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника.

Све остале регистрационе пријаве, документација и захтеви шаљу се у писаној форми, путем поштанских оператора.

Сва упутства о процедурама регистрације и остале информације о раду Агенције објављене су на www.apr.gov.rs.

Ток пријема и обраде сваког појединачног предмета може се пратити на страници Претраге, путем Претраге података о примљеним пријавама и жалбама.

У одељку Регистри, на линку Обрасци, објављене су све регистрационе пријаве.

За комуникацију са Агенцијом, привредници и грађани могу позвати Инфо центар (телефон: 011 20 23 350, info@apr.gov.rs) или телефоне организационих јединица АПР-а (списак телефона на страници Контакти).

За техничка питања, у вези са „еСервисом” и радом апликација у ИТ систему АПР-а, корисници се могу обратити Сервис деску (sd@apr.gov.rs).

Правна помоћ се сада пружа само електронским путем, а списак електронских адреса за питања, која се упућују појединачним регистрима, објављен је у „Контактима” на сајту АПР-а.

На линку: https://www.apr.gov.rs/registri/preduzetnici/uputstva/promene.2059.html налази се упутство за подношење пријава за привремене прекиде. У наставку је и та информација:

Пријава привременог прекида обављања делатности
За пријаву привременог прекида потребно је:

· Попунити регистрациону пријаву промене података + додатак 06,

· Приложити доказ о уплати накнаде од 750,00 дин. на рачун 840-29770845-52, модел 97, позив на број (уместо уплатнице могуће је доставити извод е-банкинга).

Документацију послати поштом на адресу Бранкова 25, 11 000 Београд. Као датум пријема документације ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА узима се датум предаје документације пошти.