ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке је – Адаптација канцеларије број 4.
Шифра из општег речника јавне набавке:

  • 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову,
  • 45400000 – завршни грађевински радови

Јавна набавка није обликована по партијама.