ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке је – Адаптација канцеларије број 4.
Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови изузев радова на крову, 45400000 – завршни грађевински радови
Јавна набавка није обликована по партијама.

Исправка:

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Образложење

Преузмите документ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА
Адаптација канцеларије број 4
-отворени поступак-
БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
16/2016

Преузмите документ

 

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација


Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора