ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет набавке је – Адаптација ходника

Шифра из општег речника јавне набавке: 45262000 – посебни грађевински занатски радови
изузев радова на крову, 45400000 – завршни грађевински радови
Јавна набавка није обликована по партијама

Ообавештење о обустави поступка

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (PDF)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (PDF)

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (PDF)