У току је 32. Седница Општинског већа општине Петровац на Млави са следећим дневним редом:

 1. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА 2017. ГОДИНУ;
 2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 30.06.2017. ГОДИНЕ;
 3. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ;
 4. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ;
 5. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ;
 6. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 7. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ:
 8. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ НАДЗОРУ НАД СТРУЧНИМ РАДОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 9. РАЗМАТРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВЕШТАЈУ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА НА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. ГОДИНУ КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 10. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ О ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА КЈП “ИЗВОР” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2017. ГОДИНЕ;
 11. РАЗМАТРАЊЕ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ О ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ПАРКИНГ СЕРВИС” ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ЗА II ТРОМЕСЕЧЈЕ 2017. ГОДИНЕ;
 12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ И ЖАГУБИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ;
 13. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФОРМИРАЊЕ ПАРКА НАУКЕ;
 14. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФОРМИРАЊЕ НАУЧНОГ КЛУБА;
 15. РАЗМАТРАЊЕ НАЦРТА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖИХ ЦЕНА УСЛУГА У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОБАВЉА ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УМАЊЕЊЕ ЗАКУПНИНЕ  ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ КАМЕНОВО;
 18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИЗНАВАЊУ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И УМАЊЕЊЕ ЗАКУПНИНЕ  ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ СТАРЧЕВО;
 19. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРОДУЖЕЊУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У НАСЕЉУ ШЕТОЊЕ;
 20. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ КАМЕНОВО;
 21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ КАМЕНОВО ИЗ КАМЕНОВА;
 22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ЖЕНА “КАЛИНА” КАМЕНОВО ИЗ КАМЕНОВА;
 23. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ДРУШТВА ПЧЕЛАРА МЛАВА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 24. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ ДРУШТВА “ЖИВОРАД СТАМЕНКОВИЋ-ЖИКИЦА ШПИГЕЛ” КАМЕНОВО ИЗ КАМЕНОВА;
 25. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 26. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 27. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 28. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 29. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 30. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 31. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 32. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 33. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 34. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ;
 35. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ФОТОКОПИР АПАРАТА ПОЛИЦИЈСКОЈ СТАНИЦИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ;
 36. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О РАДУ ДИРЕКТНИХ И ИНДИ