• Број: 501- 22/19-03/2
  • Датум: 31.05.2019. год.
  • Петровац на Млави

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ- ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, планирање и развој

На основу чл.10 став 7 а у вези са чл. 29 став 1 и 3 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Сектор за инвестиције у Београду, ул. Аутопут бр.11, 11070 Нови Београд поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта- Дистрибутивни  гасовод средњег притиска ГМ 08-05/7 на територији општине Петровац на Млави, од ГРЧ Петровац до границе са општином Жабари, са припадајућим објектом на траси: МРС Панково, у КО Каменово, КО Забрђе, КО Панково, КО Велики Поповац, КО Бошњак .

Сагласно члану 10 став 1 Закона о процени утицаја, овај орган ће обавестити заинтересоване органе, организације и јавност о поднетом захтеву о потреби процене утицаја, обезбедити ЈАВНИ УВИД у податке и документацију из захтева носиоца пројекта. Јавни увид се може извршити у просторијама ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, канцеларија број 30, сваког радног дана у временском периоду од 11 до 13 часова.

У року од десет дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметог пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обевестити јавност.

 

Обрађивач:                               Руководилац одељења за урбанизам, планирање и развој

Јасмина Милосављевић                                                 Милан Поповић

Дипл.аналит.заш.жив.ср.                                                  дипл.инж.арх.