• Република Србија
  • Општина Петровац на Млави
  • Одељење за Урбанизам, планирање и развој
  • Број: 350-193/19-03/2
  • Датум: 26.03.2019.

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14 и 83/2018) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања  („Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам Општинске управе општине Петровац на Млави,

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на МЛави

  1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбене зграде на кп. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави. Подносилац захтева (инвеститор) је Виолета Вујчић, „Вујчић градња“ П.Р Велики Поповац, а обрађивач урбанистичког пројекта  „URBING PRO“ д.о.о Смедерево.
  2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу- Одељењу за урбанизам, планирање и развој Општинске управе општине Петровац на Млави, ул. Српских владара бр.165, 12300 Петровац на Млави, путем писарнице Општинске управе.
  3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Дејан Траиловић (приземље, канцеларија бр.6).
  4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од 7 дана у периоду од 27.03.2019. до 02.04.2019. године у просторијама Општинске управе општине Петровац на Млави, на првом спрату у Малој сали, сваког радног дана од 11.00 – 14.00 часова.
  5. Текст, графичке и остале прилоге можете погледати ОВДЕ