Право на ванредну новчану помоћ могу остварити лица, односно породице, на основу захтева  у  случајевима:

  • теже болести једног или више чланова породице (малигна обољења, тежи облици дијабетеса, хемофилија, тешка психичка обољења и поремећаји, прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа, мултиплекс склероза, реуматска грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, системске аутоимуне болести, хронично бубрежна инсуфицијенција и цистична фиброза и друге болести са тешким последицама),
  • дужег лечења у специјализованим установама,
  • учешћа у набавци неопходних медицинских помагала и медикамената,
  • учешћа у трошковима операција, уколико се исте плаћају,
  • смрти једног или више чланова породице, несрећним случајем,
  • отклањања оштећења на стамбеним објектима који су проузроковани  непогодама (пожар, поплава, земљотрес, еколошко загађење и друго),
  • накнаду станарине,
  • набавку уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују,
  • у другим ванредним и изузетно тешким ситуацијама у којима се нађе појединац или породица.

Захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ лица, односно породице подноси се председнику Општине Петровац на Млави, који се преко надлежне службе општинске управе прослеђује Центру за социјални рад на обраду, ради процене оправданости захтева.

У име лица или породице председнику Општине Петровац на Млави може се обратити захтевом и Центар за социјални рад Петровац на Млави.

На основу обраде и процене оправданости захтева од стране Центра за социјални рад Петровац на Млави, по захтеву председник општине одлучује Закључком којим се одобрава исплата ванредне новчане помоћи, ценећи оправданост доделе помоћи у сваком конкретноом случају, а на основу кога Центар за социјални рад доноси Решење.

Износ ванредне новчане помоћи не може бити већи од једне просечне зараде остварене по запосленом у Општини Петровац на Млави, у месецу који претходи месецу за који се врши исплата.

Једном лицу се може у току године највише 2 пута одобрити ванредна новчана помоћ, с тим да укупан износ исплаћених помоћи не може бити већи од износа утврђеног у ставу 1. овог члана, имајући у виду проценат искоришћења у односу на последњи објављени податак о просечној заради оствареној по запосленом у Петровцу на Млави, у месецу који претходи месецу за који се врши исплата.

У изузетним случајевима, председник општине може одобрити и већи износ средстава од износа.

Средства за остваривање права на ванредну новчану помоћ обезбеђују се у буџету општине и преносе се Центру за социјални рад Петровац на Млави Закључком председника Општине Петровац на Млави.