Права на накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи под условима из ове одлуке, остварује:

 1. дете из породице која се налази у стању социјалне потребе,
 2. дете трећег и сваког наредног реда рођења,
 3. дете из једнородитељске породице (дете самохраног родитеља),
 4. дете без родитељског старања и
 5. дете са сметњама у развоју

Право на накнаду укупних трошкова боравка деце у предшколској установи признаје се у трајању од годину дана рачунајући од дана доношења решења.

Захтев за оставривање права подноси родитељ, односно старатељ или хранитељ Предшколској установи „Галеб“

Уз захтев прилаже се:

 • решење о оствареном праву на материјално обезбеђење, односно потврда Центра за социјални рад да се породица налази у стању социјалне потребе;
 • за дете трећег и сваког наредног реда рођења, извод из матичне књиге рођених за сву децу;
 • за дете из једнородитељске породице – самохраног родитеља:
  • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља,
  • доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице,
  • одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства,
  • потврда војног органа,
  • потврда казнено-поправне установе;
 • за децу без родитељског старања, потврда центра за социјални рад о смештају детета у хранитељску, односно, старатељску породицу;
 • за дете са сметњама у развоју, потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју.

Предшколска установа доставља поднете захтеве са одговарајућом документацијом и мишљењем на решавање надлежној служби општине Петровац на Млави.

О правима за накнаду трошкова боравка деце у предшколској установи решава Председник општине Петровац на Млави, на основу поднетог захтева и мишљења.