Објаве

/Објаве
Објаве 2017-08-11T11:54:20+00:00

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу стамбене зграде на кп.бр. 783 и кп.бр 771 у КО Петровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 16. 05. 2018. године Број: 350-418/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. [...]

17. маја 2018.|

Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом монтажних кућа и откупом сеоских домаћинстава са окућницом, у оквиру регионалног стамбеног програма, подпројекат 8, расписала је јавни позив за избор корисника помоћи за [...]

15. маја 2018.|

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

На основу члана 99. став 1.  Закона о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС,, бр.72/09, 81/09-испр., 24/2011, 121/2012. 42/2013-ОУС, 50/2013-ОУС, 98/2003 и 132/2014, 145/2014), члана 2.став 1,2,3,4 Члана 19.Члана 20.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности [...]

26. априла 2018.|

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичне стамбене зграде на к.п. бр. 726 К.О. Петровац у улици Српских Владара у Петровцу на Млави

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Општинска управа Одељење за урбанизам, планирање и развој Датум: 25 04. 2018. године Број: 350-308/18-01   На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. [...]

25. априла 2018.|

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ПОЈЕДИНИХ РАДЊИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ, ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА Редни број Име и презиме Радно место 1. Љубиша Пауновић Послови у области пољопривреде, водопривреде, [...]

20. априла 2018.|

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА Редни број Име и презиме Радно место 1. Јелена Миливојевић Заменик начелника Општинске управе 2. Бојан Модрлановић Руководилац одељења [...]

20. априла 2018.|